Một số sách tra cứu để chú thích
từ ngữ trong các văn bản sưu tầm

Alexandre de Rhodes: Từ điển An Nam – Lusitan – Latinh (thường gọi Từ điển Việt - Bồ - La). Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính phiên dịch. Tp.HCM: Nxb. KHXH, 1991.

 

Pierre Pigneaux de Béhaine (Bá Đa Lộc Bỉ Nhu): Tự vị Anam – Latinh (Dictionarium AnamiticoLatinum, 1772-1773). Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên dịch và giới thiệu. Tp. HCM.: Nxb. Trẻ, 1999.

 

Huình Tịnh Paulus Của: Đại Nam quốc âm tự vị. Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ. Sài Gòn: Impr. Rey, Curiol et Cie; 4, rue d’Adran, tome I: A-L, 1895; tom II: M-X, 1896. Bản in chụp, Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 1998.

 

Đào Duy Anh: Hán Việt từ điển (giản yếu); bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 1992.

Thiều Chửu: Hán Việt từ điển; bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Văn hóa thông tin, 1999.

 

Từ điển phương ngữ Nam Bộ. Nguyễn Văn Ái (chủ biên), Lê Văn Đức, Nguyễn Công Khai biên soạn. Tp. HCM: Nxb. Tp.HCM, 1994.

 

Vương Hồng Sển: Tự vị tiếng nói miền Nam; bản tái bản. Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 1999.

 

Vương Lộc: Từ điển từ cổ. Hà Nội - Đà Nẵng: 2001.